Primarna namjera programa je stvaranje baze mladih osoba koje dijele vrijednosti odgovornosti i integriteta, a koji su spremni preuzeti vodeću ulogu u promociji načela vladavine prava i provoditi ih u svom radu.

Cilj projekta je obučiti talentovane mlade pravne stručnjake da postanu lideri u svojoj oblasti, opremiti ih osnovnim liderskim vještinama, sposobnostima upravljanja projektima, kao i novom vizijom demokratije, vladavine zakona, pravde i profesionalne etike. Također, bit će uključeni u pojedinačne i grupne projekte kako bi praktično razumjeli šta znači biti lider.

Ciljna grupa ovog programa čine osobe koje su završile pravni fakultet (ili fakultet srodnih nauka) u prvih 7 godina svoje profesionalne karijere kao i studenti prava na završnoj godini dodiplomskog studija, ili su na master ili doktorskom studiju prava, da nisu stariji od 35 godina, te da pokazuju liderski potencijal. Učesnici koji dolaze iz cijele BiH moraju se istinski zainteresirati i zauzeti da igraju proaktivnu ulogu u evoluciji pravnog i društveno-političkog sistema BiH.

Aktivnosti predviđene projektom sastojat će se od tri glavne komponente: liderske sposobnosti, razumijevanje pravosudnog sistema i umrežavanje sa uzorima, te simulacija procesa donošenja odluka u oblasti pravde. Program se sastoji od pet treninga, sastanaka sa stručnjacima, seminara i izrade grupnog projekta.

Glavni rezultat programa je kontinuirana obuka i podrška za 20 mladih lidera. Predviđamo promjenu stavova i ponašanja učesnika, od kojih očekujemo da razviju liderske vještine, sposobnosti i načine djelovanja i tako postanu akteri promjena. Učesnici će služiti kao multiplikatori i prenijeti svoje iskustvo širokom spektru mladih pravnih stručnjaka.

PROGRAM

Filozofija koja stoji iza ovog programa je spojiti najbolje profesionalce iz javnog i privatnog sektora kako bi se podijelila njihova znanja i vještine sa učesnicima programa. Možete očekivati da će vas vrhunski inspirisani stručnjaci voditi na putu liderstva. Učit ćete iz znanja i iskustava svojih trenera i kolega, dijeliti najbolje prakse i proširiti svoj profesionalni horizont. Primarna namjera programa je stvaranje baze mladih osoba koje dijele vrijednosti odgovornosti i integriteta, a koji su spremni preuzeti vodeću ulogu u promociji načela vladavine prava i provoditi ih u svom radu.

Cilj projekta je obučiti talentovane mlade pravne stručnjake da postanu lideri u svojoj oblasti, opremiti ih osnovnim liderskim vještinama, sposobnostima upravljanja projektima, kao i novom vizijom demokratije, vladavine zakona, pravde i profesionalne etike. Također, bit će uključeni u pojedinačne i grupne projekte kako bi praktično razumjeli šta znači biti lider.

PARTICIPACIJA UČESNIKA

 

Učesnici  programa “Leaders for Justice” imaju obavezu organizirati i finansirati prevoz od mjesta svog prebivališta do lokacija gdje će se realizirati program “Leaders for Justice”, te drugih troškova nemaju.

 

U program “Leaders for Justice“ uključeno je sljedeće:

  • Smještaj i hrana tokom svih pet sesija
  • Materijali za rad i promo materijali
  • Treninzi sa stručnjacima iz oblasti liderstva, komunikacija, prava i slično
  • Mogućnoist objavljivanja članaka u Međunarodnom žurnalu o ljudskim pravima i tranzicionoj pravdi
  • Umrežavanje bivših i novih učesnika Programa

CERTIFIKAT

Udruženje „Pravnik“ zajedno sa Fondacijom Konrad Adenauer Stiftung – Program vladavine prava u Jugoistočnoj Evropi, nakon uspješnog završetka svih pet sesija, dodjeljuje certikat. Da bi učesnik dobio navedeni certifikat, od njega se očekuje da bude prisutan na svim sesijama i da pokaže aktivno učešće tokom trajanja kompletnog programa. Prisutnost tokom svih sesija potvrđivat će se potpisom na posebnim evidencionim obrascima.

ALUMNI MREŽA „LEADERS FOR JUSTICE“

Učeće u programu „Leaders for Justice“ pruža mogućnost upoznavanja i umrežavanja mladih pravnika iz cijele Bosne i Hercegovine. Kroz program je  prošlo 36 mladih pravnika i pravnica i svaka nova generacija činit će našu zajedničku mrežu bogatijom za nove mlade ljude, profesionalce u svom poslu, koji će međusobno razmjenjivati iskustva, promovirati pozitivne vrijednosti, a sve u cilju promjena koje će Bosnu i Hercegovinu voditi naprijed.