POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU „LEADERS FOR JUSTICE“

Udruženje „Pravnik“ iz Sarajeva, zajedno sa Programom vladavine prava u Jugoistočnoj Evropi Fondacije Konrad Adenauer, uz podršku Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, objavljuje poziv za četvrtu generaciju programa liderstva za pravnike iz Bosne i Hercegovine – „LEADERS FOR JUSTICE“.

Ovaj program zasnovan je na uspjehu programa „Leaders for Justice” koji se uspješno implementira u Rumuniji više od deset godina od strane Programa vladavine prava u Jugoistočnoj Evropi Fondacije Konrad Adenauer i tri uspješne generacije programa istog naziva, realizovanog u Bosni i Hercegovini 2020, 2021. i 2022. godine.

Poziv je otvoren za sve mlade pravnike/ce (zaposlene u sudovima, tužilaštvima, advokatskim kancelarijama, agencijama za provođenje zakona, nevladinim organizacijama ili privatnom sektoru, na univerzitetu itd.), kao i za student/ice prava (na završnoj godini dodiplomskog studija), student/ice postdiplomskog i doktorskog studija prava, a koji nisu stariji od 35 godina na dan zatvaranja ovog poziva.

Poziv za prijavu na ovaj program otvoren je od 01. do 25. maja 2023. godine. Prijavni obrazac je dostupan na našoj web stranici u online formi, a prijavu treba poslati najkasnije do 23:59 sati 25. maja 2023. godine putem on-line prijavnog obrasca.

Za ovaj inovativni program biti će izabrano i stipendirano do 20 mladih pravnika/ica sa liderskim potencijalom!

U prijavi će biti potrebno unijeti biografske podatke, te dokazati svoju motivaciju odgovorima na sljedeća pitanja:

  • Šta mene čini idealnom osobom za ovaj program?
  • Šta za mene predstavlja pravda?
  • Da mogu učiniti jednu promjenu u oblasti pravde, to bi bila?

Samo prijave poslane na jednom od službenih jezika u BiH bit će uzete u razmatranje. Postupak odabira učesnika/ica sastojat će se od:

  • predselekcije na osnovu vaših pisanih prijava (26 – 30. maj 2023.)
  • online intervjua sa komisijom za izbor (31. maj – 02. juni 2023.)
  • izabrani kandidati bit će obaviješteni do 7. juna 2023. godine

ŠTA OČEKUJE BUDUĆE POLAZNIKE/ICE ?

Pet treninga u periodu septembar – decembar i studijsko putovanje nakon završenog programa.

Prva sesija – Šta je pravda danas? Vizija pravde i pravičnosti (7-10. septembar 2023., Bjelašnica)

Druga sesija – Tim i timski rad. Od individualnog do timskog djelovanja (28. septembar – 01. oktobar 2023., Bihać)

Treća sesija – Komunikacijske vještine. Kako komunicirati za promjene? (19 – 22. oktobar 2023., Neum)

Četvrta sesija – Efikasno vođenje timova. Kako mobilizirati osobe za promjene? (09 – 12. novembar 2023., Jahorina)

Peta sesija – Upravljanje projektima i politikama. Kako djelovati za promjene? (30. novembar – 3. decembar 2023., Trebinje)

* Postoji mogućnost promjene određenih lokacija. Učesnicima će se potvrditi tačne lokacije nakon završenog procesa izbora učesnika.

Jednosedmična studijska posjeta Berlinu (tbc, mart/april/maj 2024.)

Filozofija koja stoji iza ovog programa sastoji se od ideje da se, na bazi zajedničkih vrijednosti (poštovanje i promocija vladavine prava, demokratije i ljudskih prava), na jednom mjestu okupe mladi pravnici iz cijele Bosne i Hercegovine. Cilj je jačanje, kako individualnih tako i grupnih sposobnosti, radi ostvarivanja i zaštite tih vrijednosti u profesionalnoj i široj zajednici. Možete očekivati da će vas vrhunski stručnjaci/kinje voditi na putu liderstva. Učit ćete iz znanja i iskustava svojih trenera/ica i kolega/ica, dijeliti najbolje prakse I proširiti svoj profesionalni horizont. Posvećenost i integritet su ključne riječi a učešće u svim sesijama je obavezno.

TROŠKOVI PROGRAMA

Organizatori  će osigurati radne materijale, obroke, osvježenje i smještaj u dvokrevetnim sobama na svih pet lokacija, za sve izabrane učesnike/ce. Izabrani učesnici/e programa “Leaders for Justice” imaju obavezu organizirati i finansirati svoj prevoz od mjesta svog prebivališta do lokacija gdje će se realizirati program “Leaders for Justice”, u dogovoru sa ostalim izabranim učesnicima.

Prijavi se koristeći ONLINE FORMU za prijavu.