Primarna namjera programa je stvaranje baze mladih osoba koje dijele vrijednosti odgovornosti i integriteta, a koji su spremni preuzeti vodeću ulogu u promociji načela vladavine prava i provoditi ih u svom radu.

Cilj projekta je obučiti talentovane mlade pravne stručnjake da postanu lideri u svojoj oblasti, opremiti ih osnovnim liderskim vještinama, sposobnostima upravljanja projektima, kao i novom vizijom demokratije, vladavine zakona, pravde i profesionalne etike. Također, bit će uključeni u pojedinačne i grupne projekte kako bi praktično razumjeli šta znači biti lider.

Ciljna grupa ovog programa čine osobe koje su završile pravni fakultet (ili fakultet srodnih nauka) u prvih 7 godina svoje profesionalne karijere kao i studenti prava na posljednjoj godini dodiplomskog studija, ili su na master ili doktorskom studiju prava, da nisu stariji od 30 godina, te da pokazuju liderski potencijal. Učesnici koji dolaze iz cijele BiH moraju se istinski zainteresirati i zauzeti da igraju proaktivnu ulogu u evoluciji pravnog i društveno-političkog sistema BiH.

Aktivnosti predviđene projektom sastojat će se od tri glavne komponente: liderske sposobnosti, razumijevanje pravosudnog sistema i umrežavanje sa uzorima, simulacija procesa donošenja odluka u oblasti pravde. Program se sastoji od pet treninga, sastanaka sa stručnjacima, seminara i izrade grupnog projekta.

Glavni rezultat programa je kontinuirana obuka i podrška za 20 mladih lidera. Predviđamo promjenu stavova i ponašanja učesnika, od kojih očekujemo da razviju liderske vještine, sposobnosti i načine djelovanja i tako postanu akteri promjena. Učesnici će služiti kao multiplikatori i prenijeti svoje iskustvo širokom spektru mladih pravnih stručnjaka.

ČESTO POSTAVLJANA PITANJA

Ko može aplicirati ?

Aplicirati mogu svi pravni stručnjaci (zaposleni u sektoru pravde, sudovima, tužilaštvima, advokatskim kancelarijama, agencijama za provođenja zakona, nevladinim organizacijama ili privatnom sektoru, univerzitetskim predavačima itd.), kao i  studenti prava (na posljednjoj godini dodiplomskog studija), studenti postdiplomskih i doktorskih studija iz Bosne i Hercegovine, a koji nisu stariji od 30 godina.